blank

การนอนที่ดีมีคุณภาพ ต้องนอนอย่างไร

ปริมาณการนอนไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพการนอนที่ดี การนอนหลับไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่จำนวนชั่วโมงในการนอน แต่การนอนหลับได้ลึกและเวลาที่เข้านอนก็มีความสำคัญเช่นกัน

Continue reading